sJAmè BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellen deze verbetering tot stand te brengen overeenkomstig het advies van den Direc teur O.W. en de kosten te dekken uit de gewone middelen der gemeente, dienst 193° Vfordt besloten. Het ontwerp-schrijven wordt goedgekeurd. Besloten wordt de vergunning te verleenen. In afwijking van het advies van den Di recteur O.W. wordt be sloten de kosten te brengen ten laste van complex 17 van het Grondbedrijf»aangezien deze uitgaven verband houden met den verkoop van het complex Julianaplein.aan de 1T.V."Nooit gedacht en toch verkregen*» Directeur den heer Penning. Besloten wordt het schrijven van den Directeur te deponeeren. Tevens wordt besloten de verhouding van den adjunct-commies, belast met de boek houding van Openbare Werken, zoodanig te regelen dat deze zelfstandig zijn func* tie uitoefent onder directe verantwoorde lijkheid aan Burgemeester en Wethouders. Hieromtrent zal met den betrokken ambte naar een bespreking plaats hebben waar na een en ander schriftelijk zal worden bastgelegd. IHkk. usi oL Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERK1NGE E ayfcLe*c£ui~i CkX

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 262