/X>; BESLISSING. nagevingjj de wo- >ol te lame van ┬╗esloten wordt aan den Bewaarder van hy- ijjotbeken en het kadaster te verzoeken Ie willen mededeelen hoe het komt dat deze overschrijving ten name van den Staat is geschied. iet wandel|Besloten wordt gunstig op het verzoek -en van Ite beschikken. t vrijste;P telijkheid te doen arbeiden volle loi .n de uit Centraal tn doen .n wegen hun ei- iesloten wordt als voorloopigen maatregel Jn afwachting van het vaststellen eener regeling voor het vaste personeel aan den d het voorstel te doen als door den Secretaris bedoeld. Deze aangelegenheid wordt in beginsel besproken met als resultaat dat de se cretaris een ontwerp-voordracht bij B.en ff. zal indienen. ^e-t h. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 264