B a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Oe Voorzitter fTO. üe Voorzitter r r l majoor, eerstaan wezend ingenieur Amersfoort, tT*l. De Voorzitter 55-1. s-trf. Geneesheer Direc teur Huize Veld wijk te ürmelo. ±>e Commandant van den .Brand weer. Utr.Prov.Brand- weert) ond. stelt voor vast te stellen de Bij deze notulen behoorende besluiten (een drietal] waarbij alsnog aan de gemeente-arbeiders H.A.Vos ,L.v.d.Kooij J.van Manen ,H.vaa| Pulpen en ïl.van Ooijen een formeele acte van aanstelling als los-werkman in dienst dezer Gemeente wordt uitgereikt, en de pensioengrondslagen worden vastgesteld. stelt voor MejH.J.van der Loo met ingan van 30 Mei 1930 eervol ontslag te verlee- nen als tijdelijk onderwijzeres aan de O.L. School aan de Beetzlaan. bericht dat van hooger hand niet kan wor-B Beslotei den afgezien dat het door de gemeente I komst ii ter beschikking van het Rijk te stellen li Rijks t< grind moet worden gewasschen, ontdaan vac^ dit aan onreinheden c.q 22-5-'30 i9-5-'30 KORTE INHOUD. stelt in verband met de aanhouding van het ontwerp-raadsbesluit inzake het ver- leenen van een zakelijk recht aan de H.V.| P.U.E.M. voor het leggen van <ïen onder- grondsche kabel in gemeentegronden aan de| vergadering voor de Directie der N.V.ter bespreking van deze aangelegenheid uit te| noodigen in de vergadering. 28 - 5-'30verzoekt te Tillen mededeelen of de GemeeiB3esloter te bereid is ten behoeve van de verpleegd® te verzc LIej de nit-de Jongste in de kosten van p| beslissi gestichtskleeding f 5°»" Per jaar op zicij te nemen. zendt 2 exemplaren van het rapport over aamenwerking der brandweren in Uooi- en Eemland, uitgebracht door de daartoe be noemde interlocale commissie samengestej op initiatief van de Vrijwillige Brandwee^ te Bussum. geeft in overweging het ontwerp eener re-| geling van onderlinge hulpverleening van^ Prov. bond. af te wachten alvorens op uitgebrachte rapport der Gooische Brand weercorpsen in te gaan. (J 3 G CC Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 267