^A) \Al 1/^3. j deze n drietaij rbeiders en ,H,7aii| ele acte in diens*, en de esteld. met ingai e verlee- aan de BESLISSING. De besluiten hiernevens bedoeld -worden overeenkomstig de ontwerpen vastgesteld, Besloten wordt het ontslag eervol te verleenen. kan wor-K Besloten wordt va* de ontwerp-overeen- emeente I I komst inzake het delven van grind uit stellen Rijks terrein geen gebruik te maken en tdaan vaul dit aan de autoriteiten mede te deelen. •ordt besloten- ng van het ver- n de H.V.| onder en aan de| N.V.ter id uit tel de Gemee«t3esloten wordt het Burgerlijk Armbestuur verpleegd® te verzoeken op deze aangelegenheid een sten van p beslissing t e nemen. ,r op zich rt over ;Ooi- en ,rtoe be- ;amengest«J Brandweej eener re-1 ning van irens op ie Brand- besloten ?;ordt het rapport van de Gooi- sche Brandweercorpsen voorloopig te de- Iponeeren en af te wachten de regeling van den Prov. Bond van Utrecht. Bit mede te deelen aan den Commandant [der Vereeniging Vrijw.Brandweer Soest, als voorloopig antwoord op zijn schrij ven van 22 i>ezer. AANMERKINGEN. E M Ji H V1) 1^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 268