-u "1 s-L _cp "3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecretaris. 5~5~'30 ST S" f<?. ■Hoofd der Q.L. School Beetzlaan. Vereeniging Het Vaderland detrouw Botterdam. directeur Q.W. 27-5-'30 KORTE INHOUD. 30-5-*30 NO.23/10/1 Idem 30-5-*30 NO.61/1/2 idem.- 30-5-'30 No.23/10/1 adviseert het College het gemeentelijk boschbezit door een bevoegd lichaam te laten nagaan en op te dragen advies uit te brengen omtrent den groei der aanplan- tingen en hetgeen moet verricht worden om den groei te' bevorderen. verzoekt de fietsenloads plus minus 15 plaatsen uit te breiden. vraagt vergunning tot het houden eener col| lecte. De Inspecteur van Bolitie adviseert bij haar rapport dd. 3^ Mei j.l.No.97/4 afwij| zend rapporteert de wenschelj.jkheid op Nieuverl hoek het éenrichtings systeem toe te pas sen in verband met het drukke verkeer en in verband daarmede het gemeentelijk planll soen aldaar met de omliggende wegen eenig|| wijzigingen te doen ondergaan. De kosten van een en ander worden door den Directeai| geraamd op f 2850»». bericht naar aanleiding van het verzoek van H.Stam alhier om aansluiting van zijn] perceel op het gemeenteriool dat aan het verzoek zou kunnen worden tegemoet gekomen wanneer adressant ter verbree ding van den weg een strook grond zou willen afstaan aan de gemeente. adviseert maatregelen te nemen tot toe passing van aaneengesloten bebouwing aan het Nieuwerhoekplein, met uitzondering van de zijde Nieuw Mariënburg Tevens doet hij voorstellen tot vaststelling vaflfj nieuwe rooilijn in verband met de aaneen-, gesloten bebouwing. Sj C 3 C Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 269