BESLISSING. Je vergunningen worden verleend over eenkomstig de "besluiten hiernevens als "bijlagen gevoegd onder de nrs. 1/140, 1/151,1/152,1/153»1/155 en 1/156. Besloten wordt de inhoud van het rap port ter kennis te "brengen van de Haat- schappij O.B.I.M. Besloten wordt dienovereenkomstig een openbare inschrijving te doen geschie den. De door den 3randraad genomen maatrege len worden goedgekeurd. Het schrijven zal den Raad worden mede gedeeld. Het algemeene stemmen wordt Uej.B.Zei ler tot-j^^^elijk onderwijzeres aan de Beetzlaïm^-zuiks voor het tijdvak van 6 t/m 12 Januari 1936. Besloten wordt het formulier ook voor deze gemeente te doen vervaardigen en te gebruiken in voorkomende gevallen. Aan de schoolhoofden zullen de noodige exemplaren worden toegezonden. Aan de schoolhoofden zal worden medege deeld, dat zij alvorens een formulier aan B.en 17. in te zendenvooraf in over leg hebben te treden met den Hethouder van Onderwijs. oJeLut l4r(j L J\! v <176. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. |C AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 26