Ji «w, ^Ai /«ïU. BESLISSING. De vergadering kan zich met het advies rereenigen en besluit het Staatsbosch- beheer of de «eide Maatschappij te ver soeken overeenkomstig het advies van den 3ecretaris. gesloten wordt den .Directeur O.W. daar toe opdracht te geven. Üesloten wordt de vergunning te weigeren ïesloten wordt den Raad voor te stellen leze verbeteringen in het belang van het rerkeer te doen aanbrengen en te ver soeken daarvoor crediet te willen ver- Leenen onder mededeeling dat de uitgaven innen gedekt worden uit de gewone mid- lelen der gemeente. Ïesloten wordt aan H.Stam als antwoord zijn schrijven mede te deelen dat de ïemeente de aansluiting zou kunnen toe- Istaan wanneer aan de voorwaarden door |den Directeur O.W. gesteld door hem vol- laan werd. Alles behoudens beslissing fan den Raad. lYcor het geval H.Stam de voorwaarden wenscht te aanvaarden zal daiRaad worden [voorgesteld den grond in schenking te aanvaarden. gesloten wordt voorloopig niet op de ad- Hezen van den Directeur O.W. in te gaan \A~ U cd - 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 270