■k BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Voorzitter Voorzitter b~I) T. Ued. Staten. Utrecht. l2-5-'30 2e Afd.no, 1064/621 KORTE INHOUD. biedt ter vaststelling aan het primitief kohier schoolgelden 1930» vraagt de vergadering welke maatregel zal genomen worden ter tegemoetkoming aan de bezwaren van den landbouwer h.van Dijk tegen de vervuiling van de sloot langs deif hoorderweg en het daarmede in verband houdende bezwaar, dat het vee van genoemdfl van Dijk deugdelijk drinkwater mist. Spre-i ker herinnert de vergadering aan het be zoek ter plaatse waarbij gebleken is dat in de zij sloot van het weiland en gre zende aan de buitenplaats Braamhage vol doende drinkwater voor het vee: is te ver krijgen, wanneer daarin êan zoogenaamd drinkensgat wordt gemaakt. doet het voorstel aan de Ged.Staten naar aanleiding van een bezwaarschrift van I. van Dijk gericht aan den Minister van Arbeid,en verband houdende met bovenge- noemden maatregel een en ander te be richten. bericht op schrijven van 11 kebruari j.1. Ie Afd. no. 11Ó4/3 inzake overname in onderhoud van den verbindingsweg Vieksl. weg - nieuwen provincialen weg Bilthoven- Soestdijk. De Voorzitter deelt mede, dat hij naar aanleiding van dit schrijven op 2 dezer een onderhoud heeft gehad met het gemeen tebestuur van Baam. Bij dit onderhoud is gebleken dat het gemeentebestuur van Baarn nog niet bekend was met het feit dat de Provincie op grondgebied van Baarn deze verbindingsweg zal aanleggen, alhoe wel de vastgestelde voorschriften gelden-! de voor die gemeente voorschrijven dat de gemeenteraad daartoe vergunning moet verleenen. Alhoewel Baarn volgens de mede-i deeling van den Burgemeester zoowel voor n het aanleggen als voor het latere onderho 05 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 271