7 BESLISSING. iet kohier wordt vastgesteld alsvolgtï Schoolgelden O.L.scholen f 3221.76 - Bijz. M 9275.39 U.L.0 2009,75 bet kohier zal aan den uemeente-ontvange borden ter hand gesteld tot invordering fan de d aarop voorkomende bedragen en vel op de termijnen in het kohier ver beid. 'esloten wordt s omtrent de opheffing van de vervui ling van de sloot langs den Noorder- weg de adviezen af te -wachten van Openbare Werken; aan N. van Nijk, landbouwer alhier mede te deelen dat de gemeente be reid is op zijne aanvrage voor het maken van een drinkensgat in de zij- sloot langs de buitenplaats Braam- hage een arbeidskracht en de daarvoob ncodige materialen beschikbaar te stellen. /ordt besloten. besloten wordt overeenkomstig het voor stel van den Voorzitter, terwijl de voorwaarden behoudens goedkeuring van len Raad opnieuw worden voorgesteld als fglgt» i.voor bedoelden weg benoodigden grond, 30oals die ter plaatse in overleg zal worden uitgezet, wordtkosteloos en zonder eenig voorbereid aan de üemeent Soest in eigendom overgedragen; de kosten van opmeting, transport en anderzins zijn voor de provincie., de grond wordt bestemd voor openbaren weg en op kosten der provincie verhard op een breedte van 5 Heter; de gemeente Baarn maakt nimmer bezwa ren tegen het op haar grondgebied heb ben van dezen openbaren weg welk het eigendom is van en in beheer en onderhoud bij de gemeente Soest; JóZ. |7 cJlcUuJU^ iii>h. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c/ f <5% f >/-//% J AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 272