4 BESLISSING. De Provincie stort ten behoeve van het beheer, het onderhoud enz. van den weg in de kas der gemeente een bedrag ge kapitaliseerd naar den penning 20 groot - 1770,-. lan de mededeeling wordt kennisgenomen. Ifiesloten wordt het ontwerp-contract met de daarbij behoorende schetsteekening aan den Directeur O.W. terug te zenden j:net verzoek de schetsteekening te doen [wijzigen, in dien zin dat het trottoir wordt geprojecteerd langs de hekafschei ding en het stationsgebouw tot aan de [hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw. Voorts zal aan den Directeur worden aedegedeeld, dat de Raad in zijn verga dering van 30 Mei j.1. alsnog heeft goedgevonden het voorplein te bestraten [en het trottoir van tegels te voorzien ïarvoor te stellen de f 70,- oorspron kelijk geraamd voor grind en f l6o,- ter bestrijding der kosten der te leg- Igen tegels te verantwoorden op den post [Onderhoud wegen gewone dienst. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 274