Ji v> ijl' ikbaar te I schooljaar, I en fietsen! tokhaken. BESLISSING. van het proces-verbaal wordt kennis ge nomen.Het zal den Raad worden medege deeld. besloten wordt den raad voorstellen te doen tot aanvaarding van den grond. besloten wordt den raad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. lidem lidem aangezien aan de wettelijke bepalingen ingevolge de hinderwet is voldaanwordt besloten de vergunning te verleenenover eenkomstig het besluit hiernevens è,1s biv lage gevoegd. ridem Aangezien uit een ingesteld onderzoek is gebleken,dat de te plaatsen stoomketel noet beschouwd worden als een ketel net hoogen druk,zal volgens de veror dening ex art.4 der Hinderwet geene ver dunning kunnen worden verleend. *kX3t*Xgium±Rg3EJax3DaX!iKIlXX*XiEM!iXBCSCKXKKIlkl as- oesloten wordt den raad voor te stellen ie wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hierneven,sa 1 s ,bi4 <-age gevoegd,no AANMERKINGEN. Jt V f /v4/ I' uten hiernevens als ,bij- 1/231-1/232-1/233-1/23* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ld c*Jl dLej^L |c tt/elwlvn-i |d \M 13/1. 1' t*J. cCttAvi»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 278