'Tj. a a ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Best.Melkcontro lestation,te Amersfoort 2/6/3° uezondsh.commisr sie Baarn ï(Po. Voorzitter. 5($V Voorzitter 15/5/3° KORTE INHOUD. fh. Centraal bureau voor Verificatie den Haag. vraagt voor het volgende jaar f 35t°ü subsidie uit de gemeentekas zendt de raming der ontvangsten en uitga, ven voor 1931 stelt voor het besluitgenomen in de vo rige vergadering ten aanzien van betaling van gestichtskleeding,ad f 5°»°° P»jaar ten behoeve van mejde «Ut-de Jongste verpleegde in het kranka.gesticht te Brme. lo Veldwijk in te trekken en te besluiten dat deze kosten voor rekening der gemeenti worden genomen. deelt mede in tegenwoordigheid van den wethouder Endendijk en den Secretaris op 7 «Juni j.1. een onderhoud te hebben gej had met den vertegenwoordiger der P.U.E.üjj over de formuleering van de overeenkomst inzake het verleenen van een zakelijk reen voor het hebben van een ondergrondsche le in gemeentegronden. Bij dat onderhoud is gebleken, dat geen prijs gesteld wordt op omschrijving van het zakelijk recht op of boven den grond,noch voor transformatie, verdeeling of levering van electriciteit, noch voor het maken van ondersteuningsverj ken en dat die bepalingen uit de ontwerp*! eenkomst zijn geschrapt umtrent de vergoedingad f 15»°° de geen wijziging brengenaangezien dit tarifl algemeen gebruikelijk is. zendt raoport met betrekking tot de kasop neming en controle administratie woning- bouwvereeniging "uoed 'Vonen" dl 3 C 03 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 279