7- U. s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum: Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Hb. "Directeur 0.7. 9 Jan.»30 no.175/1 rapporteert dat de bouwwerken opgericht door II.7.van Dijk ,Korteweg no.2 en R.H. van Mil ,Veenhuizerstraat 33a (thans Ko- ninginnelaan) beiden wonende te Soest ,die beide zijn aangeschreven de werken in overeenstemming te brengen met de gestelde voorwaarden, slechts in goeden staat kun nen worden gebracht wanneer aan die aan schrijvingen gevolg wordt gegeven. hh. Idem 9 Jan.»30 no.175/2 rapporteert dat door M.v.d. Ent Braat Torenstraat 9»3-!*1!61" ^ij den bouw van een graanpakhuis is afgeweken van de bouwver gunning hf. Idem. 10 Jan.'30 no.I75/3 rapporteert dat door J.Swanink Soester- bergschestraat 17 alhier een schuur heeft opgericht in afwijking van de hem verleen de bouwvergunning. Commissie 0.7. 9 Jan.I93O adviseert den gemeenteambtenaar H.A.Vos alsnog op billijksgronden ingaande 1 Jan. 1929 te benoemen tot vakman tegen een loon van f 30»- per week. Staatsboschbeheer 7 Jan.»30 Uo.8l. zendt rapport betreffende verkoop van boom staande langs de Koninginnelaan. - h S1. Wethouder van Openbare 7erken. verzoekt maatregelen te nemen tot bespoedi ging van aanschrijvingen te richten aan de bouwondernemers wanneer geconstateerd word; dat zij bij het bouwen de gestelde voorwaai den niet in acht nemen H-tj. idem. acht het gewenscht dat de woning van den Directeur van 0.7. voorzien wordt van een telefoon u <D Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 27