.Ar/s* v: ./iï 13/ J»- y. w BESLISSING. Ide beslissing op het verzoek van de [commissie voor uitzending van kinderen te ^eist, doss.lTo si/228 wordt verdaagd* [besloten wordt het.adres te behandelen [bij de begrooting 1931* |besloten wordt den raad voor te stellen [de raming der ontvangsten en uitgaven [goed te keuren, en het aandeel der ge- [meente in het geraamde bedrag vast t,e [stellen op f 372>86. Iwordt besloten. ■besloten wordt in de eerstkomende verga bering den raad opnieuw het voorstel te Idoen,rekening houdende met de wijziginge ■aangebracht in de ontwerp-overeenoorast [van het rapport wordt kennisgenomen Ln verband met de opmerking omtrent de [afbetaling van de schuld door S.i\ Bes- jselsen, wordt aan den Inspecteur van po jlitie opgedragen genoemden Besselsen te [wijzen op zijne verplichtingen, -de in- Jspecteur deelt eenigen tijd late.r mede, [dot Besselsen wegens stilstand in zaken [tijdelijk niet aan zijn verplichtingen [heeft kunnen voldoen. [goedgevonden wordt voorloopig genoegen t [nemen met eene wekelijksche afbetaling van f ^,00 Je 1nspecteur van politie zal deze aan gelegenheid verder behartigen. n - V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. v/ AANMERKINGEN. - k- f N

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 280