sH. y- s s J? "o b'Sj. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. f(SV ir. IO/6/3O voorzitter. 5"(Pf. i vir.°,W. L.A.Zeehandelaar ■^ussum. 26/5/3° ^oesterb.bloei ■^ir IO/6/3O 25/13/1 Gem. secretaris iTCjo. Voorzitter, Vq orzitter KORTE INHOUD. 7/6/30 hos 41/2/3 2 biedt een opdracht van het college alsnog een tweetal offerten aan van firma»s voor de levering van centrale verwarming in de O.L. school in de Kerkebuurt. üit het rap. port blijkt,dat de oorspronkelijke opgave van den technisch ambtenaar van het Gasbe drijf voor het maken van een gasverwarmingl in de school het meest voordeelig is. deelt mede een ^nderzoek ingesteld te heb ben naar de door het raadslid urootewal i^| gebrachte bezwaren tegen de wijze,waarop de Kampweg is verbeterd en stelt voor den raad opnieuw de voordracht,dd. 13 Mei I93OI le afd.No*14°5 aan te bieden,onder mededeel ling,dat van de ernstige gebreken het col lege niets is gebleken. rapporteert het resultaat van een gehoudenl inschrijving voor de levering van heki.ver.kej langs de lVoninginnelaan. vraagt spoedige verbetering v.d.Verl«PostiJ vraagt beschikbaarstelling van een brancarf voor Soesterberg. vraagt machtiging door tusschenkomst van J<| Kraai j enbrink alhier een 56tal vaste plante| Ln potten of kuipen te mogen aankoopen,te 3airien voor den prijs van f 225»°0. het Adviseert hét college edn schrijven te ricfli ten aan de A.N.W.B,en de K.N.A.C. verzoeketl èene bijdrage te willen verleenen in de dool 9.e gemeente gemaakte kosten,ter verbetering van de verkeersregeling bij het Nieuwerhool voor den directeur van O.W. op te 1 dragen op den hoeK v.d.Banningstreen liCI1l bak te plaatsen,met opschrift*Let op de/l alsmede het rijwielpad langs de Schrikslaa te verbeteren. stelt voor den •Minister van '7a ter staat»'00, zooveel noodig te wijzen op het gevaar °P I den Rijksweg,te Soesterberg en te verzot] borden te plaatsen,met opschriffSlipge'8 w 3 Dagteekening en volgnummer. 0.4».

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 281