4. 4 t%, u 'er 1.Pos™ n brancard! BESLISSING. besloten wordt den raad in de eerstko mende vergadering voor te stelden in de J,L.school i.d.Kerkebuurt een gasverwar- Uingsinstallatie aan te brengenovereen- jkomstig de opgave van het gem.gasbedrijf en daarvoor een crediet te vragen van f 4500,00. jrordt besloten. aangezien deze inschrijving is te be schouwen als een ondershandsche aanbe steding, wordt besloten niet in te gaan op de ingekomen inschrijvingendoch de I Directeur te machtigen een openbare aan besteding uit te schrijventegen 24 Juni ,s. des n.m. te 2 uur, besloten wordt adressant te berichten, lat een onderzoek wordt ingesteld omtrenj; ~e kosten van algeheelen aanleg van de- 1 weg,alsmede omtrent de dekking dezer tosten en dat daaromtrent binnenkort voorstellen aan den raad zullen worden gedaan. jesloten wordt den raad voor te stellen 1 rijwielbrancard aan te koopen en laarvoor een crediet beschikbaar te stelien groot maximum f 35^»00» besloten wordt den directeur tot aankoop machtigenwanneer de kosten bestreden kunnen worden uit den post "Onderhoud ider plantsoenen*begrooting 193° Overeenkomstig het advies van den Secre taris wordt besloten. wordt besloten. wordt besloten. V M Ji mor. \h13. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. F aJchii&™~1 U «s (Xju-A*— \9 1/ (V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 282