ST- \3' rak. s B "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Sfll. De Voorzitter n/ is vl ■V .H.C. Doorman Gemeenteraadslid een tegel- oer ffijH. j)e Voorzitter Gemeentesecretari ''iethouder hoenders stelt voor alsnog aan den Raad een ere- diet te vragen ten laste van complex Ij van het Grondbedrijf ter bestrijding van, de gemaakte kosten wegens het leggen vani tegelvloeren op het grondbezit van J.v, Penning Sr. alhier tot een bedrag van f Deze tegelvloeren zijn gelegd buiten medeweten van het college doch xiju volgens de mededeeling van den Directeur van O.'V./toegezegd tijdens de onderhands ling over grondverkoop aan de ÏT.V."Hooit Gedacht en toch Verkregen". stelt eenige vragen met betrekking tot het behoud van den molen "de Vlijt* alhi stelt opnieuw aan de orde de behandeling van het verzoek van de bewoners aan de Soesterbergschestraat om bestrating van het gedeelte Birkstraat - Eikenlaan, kos tende f 5000,-. vraagt ten behoeve der secretarie een achttal markiezen acht het van belang bij den Minister van Defensie een audiëntie aan te vragen ter bespreking van een te verleenen vergun ning door het Departement tot het graven van grind in de legerplaats te Zeist. Wi V 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 285