fw iy/3 *11 een ere- omplex lf ij ding van leggen van van J.w, rag van buiten Directeur onderhands. ET. V. "Nooit king tot BESLISSING iesloten wordt aan den Raad het crediet [n te vragen. n een ontwerp-voordracht aan den Raad, ïïjt»»"alhitfetwelk in de vergadering wordt voorge- [ezen, worden de vragen beantwoordter- fijl tevens besloten wordt den Raad voor Je stellen in beginsel te besluiten tot het verleenen van eene bijdrage in de "kosten van herstelling van den molen,wan neer de resteerende kosten zijnde f 3000 - f 1000,- worden gevonden uit vrijwil lige bijdragen en subsidiën. Aan den laad zal voorts worden voorgesteld voor ie behartiging van deze zaak een conmis sLe te doen benoemen door Burgemeester -en Wethouders en daarin als afgevaardigde |an den Raad doen zitting nemen den heer l.H.C.Doorman voornoemd. De ontwerp-voordracht wordt in haar ge- leel goedgekeurd. s handeling! s aan de ating van nlaan, kos-| Besloten wordt met intrekking van het voorstel om de kosten ad f 5000»" uit de gewone middelen der gemeente te bestrijd den Raad voor te stellen dit weggedeelte geheel door bestrating te vernieuwen en de kosten te dekken uit buitengewone midj delen der gemeente. jesloten wordt aan d en Raad het door den I directeur van 0.71. op te geven crediet [•voor het maken van 8 markiezen aan te vragen. lister van ■Besloten wordt audiëntie aan te vragen, vragen ter I 1 vergun* iet graven Zeist. rie een un I? J. IH4H. dJi Ch XljR Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V/ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 286