BESLISSING. gegeven t gepleegJ waterschaj Grift" in] Staten fing van oesterveej Vangeaien is gebleken dat het Bestuur van het waterschap "Goesterveen" voor het maken van e en duiker in den Eikenhorst- weg voorschriften zal vaststellen ten aanzien van de wijdte der duiker welke naar het oordeel van de vergadering in verband met de waterverplaatsing te overk dreven voorkomt wordt aan den Directeu van °.'V. telefonisch opdracht gegeven na te gaan welke ^gizen gelegd kunnen worden grooter dan I Meter middenlijn. Deze aangelegenheid wordt voorts aange houden totdat het Bestuur van het water schap Goesterveen overeenkomstig de ge maakte afsoraak het afschrift van zijn schrijven gericht aan de bed.Staten zal hebben ingezonden. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. us

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 288