Z iricht m R.H. ms Ko- oest ,die sn in gestelde lat kun- Le aan Boester- iur heeft verleen- .A. Vos i 1 Jan. een loon van booL'i bespoed1- m aan de ierd wordl) i voorwaai' ran den van een BESLISSING. (Besloten wordt overtreders nogmaals aan ;e schrijven dat binnen acht dagen hunne jouwwerken in overeenstemming moeten sijn gebracht met de voorwaarden bij de jouwvergunning gesteld. Besloten wordt overtreder aan te schrij- ren le.dat de verdieping van het pakhuis linnen 2 maal 24 uur moet zijn ontruimd. 2e. dat binnen 14 dagen de bouwconstruc- ;ie van het pakhuis in overeenstemming moet zijn gebracht met de bouwvergunning esloten wordt de overtreder aan te schrijven binnen 14 dagen de schuur in overeenstemming te brengen met de hem Iverleende bouwvergunning. Besloten wordt den Raad dienovereenkomsti het voorstel te doen. lesloten wardt bij het rooien van de joomen en het beplanten van den nieuw ian te leggen weg de in het rapport ge geven adviezen volledig op te volgen. )it onder toezending van afschrift van iet rapport mede te deelen aan de Ged. Staten. Besloten wordt Bouw-en 'Woningtoezicht fnede te deelen, dat bij geconstateerde overtreding tijdens den bouw onmiddellijk Lj den Burgemeester een rapport vrordt ingediend, waarna onverwijld de aanschrij ring van Burgemeester en 'Wethouders aan ie overtreders zal gericht worden. oe vergadering is van oordeel dat er wel 'eden bestaat de woning telefonisch te ioen verbinden en besluit hieromtrent iet advies in te winnen van de commissie ran O.T. 3^ 1/ v/V \16X gaat van een jouwver- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Jyt J' 7~t g /f AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 28