W. *U LIA akU- II fi 'liSb r jaar- Grondbe- ragen shoonmaïen slechte semi-per- jen. rijwiel- Jee tzlaan j besloten, op den tot het verschil* oedrijf en sbetreffe:.; et grondoc1 schrijven tekas tot voor het deze ge.» voortvloeit nbezit der BESLISSING. Van het rapport wordt door den Voorzitter voorlezing gedaan en besloten aan den Voorzitter machtiging te verleenen de Karin gestelde vragen in overleg met den verificateur van het Centraal Bureau voor verificatie enz. samen te stellen. Ebt rapport en het antwoord daarop zal den Raad worden voorgelegd. Besloten wordt het schoonmaken van de fieksloot op te dragen aan den Directeur 0,1. en aan de gemeente-politie meer toe licht te verzoeken bij en om de noodwo ningen Besloten wordt den Raad voor te stellen den desbetreffenden post met f 120,- te |erhoogen. ft ■an den Raad zal worden voorgesteld de rioodige credieten te willen verschaffen. Jan den Raad zal worden voorgesteld deze subsidie te behandelen bij de begrooting 1931. Btsloten wordt de Middenstandsbank te b richten dat met het komende jaar reke- tj-ng zal worden gehouden met hare wensche |an de bankiers La Porte Co en van den j3erg Co zal reeds nu worden medege deeld dat in de periodieke transacties +n verband met het effectenbezit der ge in en te het volgende jaar eenige wijziging aal ondergaan door toewijzing van andere Perioden binnen welke zij voor het kjopen en verkoopeh van effecten etc. tot nu toe zijn belast. n. /yu> VcT* kf UrXrJ \hJy4. Ik L-i v' -Sjl Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 292