3' S e "o \oh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecreta ris. Ue Voorzitter i)oL. JJ.N» van Nes. Soest. ,ü1' i Hypotheekbewaarder Amersfoort. (nriï- K.Pape Soest, rtr directeur O.'.V. '10, idem. 17 Juni*30 No.25/1 17 Juni'30 No. 23/7/2 KORTE INHOUD. vraagt machtiging tot bestelling van ds verschenen gravure in pracht uitvoering van de Koninklijke familie. De kosten bedragen f 25»"» stelt voor te besluiten aan Mej .B.ZeiW te Baarn ingaande 12 Juni 193^ eervol ontslag te verleenen als tijdelijk on derwijzeres aan de O.L. school Beet2laan,j uit de gevoerde onderhandelingen met den heer van Nes blijkt dat deze bereid is met de gemeente oen overeenkomst aan te gaan tot verwijdering van de dichte schutting staande tusschen zijn per ceel en de perceelen Autokluis, mits de gemeente overeenkomstig het advies van den Directeur O.ïï. een open erfafschei ding maakt. De kosten dezer werken be dragen f l5of-. bericht op schrijven van het college dd. 3 Juni 1930» 3e afd. no. ?00 dat van het perceel E no.853 een gedeelte groot 60 c.A. is opgenomen in No. E ,9 en dat dit perceel staat ten name van den Staat en c.s. Consort is o.m. de ge meente Soest voor voormeld gedeelte E 853 vraagt vergunning tot het oprichten een werkplaats waarin zullen worden pasge maakt en gemonteerd houten kasten bui zen van dun plaat ijzer op maat gesnedeij gesoldeerd en gelast terwijl daarin licht smeedwerk wordt verricht in- op het perceel Kolonieweg 24 kad. gemeente Soest in Sectie H. no. 40Ó0. rapporteert dat in deze gemeente de rupsen van den bastaard satijnvlinder zijn waargenomen, en vraagt een cre- diet van f 25°»- voor afdoende bestrij ding van dit ongedierte. deelt mede dat de heer Penning aan dringt op nakoming van de voorwaarden in het koopcontract genoemd nl. gas- efl waterleiding in de verl.3ophialaan als" mede 2 lichtpunten n.1.1 in de nieuwe Sophialaan en 1 in de Pr.Hendriklaan. w 3 c CD Dagteekening volgnummer. 00 i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 293