Ji v- J* 'J BESLISSING. Pe Secretaris wordt tot aankoop gemach tigd» Set ontslag wordt eervol verleend. Besloten wordt aan den Raad het voorstel te doen met den heer van Hes een over eenkomst aan te gaan zooals uit de ge roerde correspondentie zal blijken en te verzoeken het daarvoor henoodigde crediet ad f l^o,- te willen beschikbaar te stellen. |Lan den hypotheekbewaarder zal alsnog rerzocht worden te willen mededeelen op uelke wijze en op wiens last de split sing van het perceel 853 is tot stand rekomen. Besloten wordt de vergunning ingevolge Ie Hinderwet voor een proeftijd van een Jaar te verleenen. ^sloten wordt aan den Directeur O.W. et gevraagde crediet onverwijld te ver leenen en aan d en Raad verhooging te dragen van den post onderhoud plantsoenei)i instelling van een nieuwen post met een bedrag van f 250,-. Pesloten wordt den heer Penning te berich|ten fat opdrachten gegeven zullen worden ter fitvoering van dé verplichtingen der ge- pent e omschreven in de koop-overeenkomst fan den grond complex Julianaplein. an de Arnh.Waterl.Mij en aan het gemeente I uJL I k 13 13 iS Ji J' t-AL /I V RA bs'7' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 294