B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN, B Aanduiding van den afzender. 'II. bit n. bil. De Voorzitter F.Albarda Bestuurslid Wijkverpleging Soesterberg. Directeur 0.'7. T.B.C.Vereeni- ging. De Voorzitter stelt aan de vergadering de vraag wat zij| wenscht te doen ter opheffing van de na- deelige exploitatie-uitkomsten van het woningcomplex *Ons Belang* stelt aan den Burgemeester de vraag of tengevolge van de samensmelting van de Vereeniging Wijkverpleging Soesterberg met de Vereeniging het Groene K®uis al daar het niet mogelijk is dat de beide subsidies van de gemeente worden toege kend aan de 'Wijkverpleging Huis ter Heide! en omstreken w.o. Soesterberg thans res-[ sorteert biedt ter behandeling aan eenige verdoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. vraagt een subsidie uit de gemeentekas voor de vepleging van 2 lijdsters in sa-I natoria, en wel tot een bedrag van f 1188,-. doet het voorstel aan den Raad voor te dragen een besluit te nemen tot het aan-J gaan van een r ekening-courant overeenkom^ van het Burgerlijk Armbestuur. Ui V 3 C CT> Dagteekening INHOUD. en KORTE volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 295