/yu.'iiu* BESLISSING. Gasbedrijf zal worden opgedragen in de Verlengde Sophialaan resp. water en gas leiding aan te leggen. I K ii |ln beginsel wordt besloten maatregelen te treffen ter voorbereiding van een besluit tot naasting van het woningcom plex. Aan den heer Mr. Beunke te Zeist zal verzocht word-en de noodige voorberei dingsstukken te ontwerpen uitgaande van de gedachte dat na naasting van het complex de exploitatie wordt in handen gegeven van eene stichting waarin de gemeente is vertegenwoordigd. Aan adressant zal worden medegedeeld [dat deze aangelegenheid bij de behande ling van ie begrooting 1931 onder het oog kan worden gezien, doch dat in over- Iweging wordt gegeven, dat de belang hebbende vereeniging zich in een uit- [voerig adres wendt tot den gemeenteraad de vergunningen worden nadat aan de centrale commissie tot uitzending van lederlandsche kinderen naar buiten in verband met haar bouwplan ontheffing is verleend van art.17 der bouwverordening 1 afgegeven overeenkomstig de besluiten hiernevens als bijlage gevoegd onder de nrs. 1/228,1/236,1/235 en 2/^l. lesloten wordt de subsidie overeenkomsti het verzoek tot een bedrag van f 1188,- te keeren. fordt besloten. g uit L* (hn Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. SSsf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 296