a s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Wethouder van ^nderwij s. Voorzitter idem adviseert aan den Raad een crediet te vragen voor aankoop van schoolmeubelen en leermiddelen tot een bedrag van f 4800,- in totaal noodig voor de te openen open. oare U.L.o.school. adviseert den Raad een besluit ter vaststf ling aan te bieden ter belegging van gelde* wegens uitloting van de effecten in het hierbij behoorend ontwerp-besluit omschre. ven. stelt aan de orde een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting I929. Voorts worden door den Voorzitter voorge legd de ontwerp-besluiten voor 193^ »als-I mede de ontwerpen verband houdende met verschillende crediet-aanvragen voorkomen de op de raadsagenda van 23 Juni a.s. hierj nevens door nummering aangeduid. t) 3 c CT> "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 297