H T l HA «dj- Lt/ evLf et te ubelen en f 4800, enen open. er vaststel van gelde] in het t omschre-l BESLISSING. Wordt besloten. let ontwerp-besluit aal den Raad ter [aststelling worden aangeboden. sluit tot g 1929» r voorge- 930 als- de met voorkomen' a.s. hien iangezien blijkt dat de post onderhoud iaarden en materialen aanmerkelijk is ■verschreden en nog geen voldoende mo tieven van deze overschrijding kunnen ■orden omschreven wordt besloten dit «ntwerp-besluit nog aan te houden. »e ontwerp-besluit zullen den Raad ter [aststelling worden aangeboden. 7 p r AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 298