BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. fo. ri. Voorzitter Tethouder 07 fL P.J.H.de Ruijter Bilthoven. 4 Jan.130. stelt voor de vlees chkeuringsverordening op 1 -B'elor. 1929 fin werking te doen treden. acht het voor den goeden gang van zaken gewenscht, dat het dossier betreffende grondruiling aan te gaan met den heer E.H.D.Insinger te Baarn alsnog gesteld wordt in handen van de Commissie Grondbe drijf voor het uitbrengen van advies. deelt mede voornemens te zijn in-op het perceel Spoorstraat 24 eigenaar A.van Randeraat een meubelmakerswerkplaats op te richten met gebruikmaking van een klei ne schaafbank een lintzaagbank met elec trische motoren resp.2 P.K. en 4 P.R. en vraagt of hiertegen in beginsel geen be zwaren bestaan. <y 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 29