E E ~o LUI. >11. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. directeur der N. V.Arnhemsche iaterl. Mij. Utrecht Wethouder Onder wijs Wethouder Gasbe drijf KORTE INHOUD. de heer Rijk komt in gezelschap van den heer Ir. Mertens architect te Rilthon in de vergadering ter bespreking van de plannen voor den bouw van een watertoren op een perceel gelegen aan de Oranjelaat Uit de voorbesprekingen met den Directei van O.W. en uit diens rapport van 16 Ju 193U» no. 167/lH blijkt dat van het 00: spronkelijke plan dat is ingezonden voo; het bekomen van een vergunning bij de Ik schikking zou moeten worden afgeweken. Aangezien uit de stukken niet blijkt iel kentoren de Directie der Vaterl.Mij. nu wenscht te bouwen en in verband met den dd. 16 Juni 1930 ontvangen brief van den Ir. H.F.Mertens stelt de Voorzitter de vraag aan den Directeur der II.V. welken toren de Maatschappij nu wenscht te bom Uit het antwoord van den Directeur blij: dat het hem vrijwel onverschillig blijft welk model gebouwd zal worden aangezii hij zich niet plaatst op het standpunt van aeathetica hetgeen wel gedaan word! door den heer Mertens. Daar uit het vo renstaande blijkt dat er verschil van 0; vatting bestaat tusschen den Directeur van O.W. en den ontwerper van het bouw plan, dei heer Mertens ivordt aan de heeren in overweging gegeven zich even in verbinding te stellen met den Direct van O.W teneinde daarna zoo mogelijk de uitspraak van het college te vernezeil deelt onder vertoon van een advertentiel uit de Haagsche Host mede, dat het hoofl der O.L.school te Soesterberg voornemens] is gedurende eenigen tijd zijn ambtswo ning te verhuren .Hij meent dat daarvco:] toch vergunning noodig is van B. en "6 deelt mede, dat de ambtenaar van het Gasbedrijf hem verzocht heeft te willen mededeelen of bij het college bezwaar bestaat tegen het tijdelijk afstaan van zijn woningj^an derden Cl> 3 C 03 l)U. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 301