BESLISSING. ka het onderhoud met den Directeur van 10.7* komen de heeren in de vergadering [terug met de mededeeling dat de heer )irecteur van U.W. zich kan vereenigen [net het ontwerp door den heer Mertens [namens de ï/aterl.Mij. ingezondenzijnde 1/iet plan met horizontale "belichting, (mits in het oorspronkelijk plan een correctie wordt aangebracht door het Inaken van een sokkel zooals op de schetsen is aangegeven. De directie [verklaart met deze correctie genoegen te nemen en verzoekt de vergunning te [villen verleenen tot den bouw van den [watertoren. fee vergunning wordt hierbij verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd en gehoekt in het Lesbetreffend register Ho. 1/231* lesloten wordt aan het hoa>fd der O.L. |school een schrijven te richten waar bij de bevreemding wordt uitgesproken |dat zonder voorafgaande vergunnib^ van en W. de ambtswoning wordt verhuurd net opdracht alsnog de vergunning aan [te vragen. In 't algemeen wordt besloten alsvolgt: le. de ambtenaren, die in het genot zijn gesteld van een ambtswoning moeten voor het afstaan van hun ambtswoning aan derden daartoe de vergunning hebben van. B. en W. 2e. de vergunning zal worden verleend wanneer de ambtenaar alle schade welke eventueel aan de woning wordt toegebracht, voor zijne rekening wordt genomen en ervoor gezorgd wordt, dat het gebruik van gas,wa ter en eleotrisch licht ten laste komt van de tijdelijke bewoners. Onder bovenstaande bepalingen wordt aan den techn.ambtenaar van het Gasbedrijf Jengund zijn ambtswoning tijdelijk aan 'lenden af te staan. ^A/ ijist- L a. .cUp "VcXn (igr I V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 17 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 302