s B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. lub. De Voorzitter tuH. idem (i VT. van Angeren. Soesterberg. KORTE INHOUD. adviseert om aan den Raad voor te stellen een nieuw "besluit te nemen met betrekking tot het bedrag dat door de Gemeente in rekening-courant bij de -^ank van lied.Ge meenten l.an worden opgenomen, aangezien Ged.Ctaten een geheel nieuw besluit wen- schen en niet een wijziging van het oor spronkelijk besluit Van deze gelegenheii stelt hij voor gebruik te maken om het be drag te wijzigen van f 75.000,- in f 100.000,-, aangezien het zich laat aan zien dat in de naaste toekomst grootere behoefte zal zijn aan kasgeld. stelt aan de orde de behandeling van het i ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente begrooting 1929 waarin o.a. voorkomt de dekking van den post onderhoud paarden en materialen met een overschreden bedrag vat f /f/,0. vraagt aan den Raad in koop te mogen ont vangen een gedeelte van het kadastrale perceel sectie E.no. 1233 gelegen aan de Batenburglaan hetwelk hij noodig heeft voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor den touw van 2 woningen De commissie van Bijstand rapporteert dd. 18 Juni j.l< dat zij adviseert niet een gedeelte doch het heele perceel te verkoopen voor f 4,- per M2. CJ 3 3 DJ "O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 303