4 te steller, setrekking 3nte in i IJecUGe- mgezien Luit wen- het oor- selegenheii om het be> in laat aan- 3t grootere l van het er gemeente' jorkomt de saarden en bedrag var logen ont- istrale en aan de lig heeft rvergunning i commissie Juni j.1. elte doch roor f 4,- BESLISSING. Overeenkomstig het advies van den Voor zitter wordt besloten. 6e vergadering is van oordeel dat deze bost zeer nauw verband houdt met den lost kosten stofbestrijding welke post [en overschot aanwijst van f /0V/ 6/ besloten wordt als toelichting tot deze beide posten van het vorenstaande xn melding te maken. Besloten wordt aan den Raad het voorstel te doen overeenkomstig het advies van de Commissie en de redactie van het besluit lan B. en W. over te laten. In afwijking lan het advies zal den Raad nog ^orden voorgesteld aan van Angeren mede te dee- len dat bij den bouw de nader vastge stelde rooilijn in acht genomen zal moe ten worden. \ABiSi. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 304