Lv bvi. e E "o 'X bil. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iiV. )U bU. Bestuur Woning stichting "Ons Belang Directeur Gemeen- tge bedrijven Amersfoort N.V,Arnhemsche Waterleiding Mij Gemeente-Ontvange De Voorzitter Gemeente-Secretari De Voorzitter 16 Juni'30 133 20 Juni 1930 697 18 Juni'30 Ho. 209- 1953, KORTE INHOUD. geeft een beschouwing inzake het onder houd en toezicht van het woningcomplex "Ons Belang" te Soesterberg in verband met het schrijven van het College van 3 Juni j.1. Ie afdeeling No 1455- fca. de ber zendt kostprijs berekening over het jaatMLioten c 1929 van de voor Amersfoort benoodigde B .Q,- hoeveelheid gas. W het Qg ie doen tc bericht dat de kosten wegens uitbreidingF der waterleiding in de EikenhorststraatT (nieuw gedeelte) zullen bedragen f 965r zendt ter vaststelling een lijst tot veJ mindering van de verschuldigde bedrageiil verschuldigd wegens het ophalen van ascl en vyilnis in 1929 met een totaal bedraj van f 150.-. stelt voor te besluiten aan X. Huizingal Parklaan 2 alhier ontheffing te verlees! van zijn aanslag in de gchoolgeldbelastl over het jaar I929 art. 90 2e sub kohie:| tot een bedrag van f 4,80. zendt een exemplaar van de door de afdeJ ling registratuur vervaardigde klapper de notulen van den raad over 1929 met begeleidend achrijven van den ambtenaar| met de registratuur belast. stelt voor over te gaan tot het houden van een openbare aanbesteding voor het maken en leveren van 91° ijzeren hei-I merken met inbegrip van 24 stuks dubbell inrijhekken en 30 stuks enkele draaihei-| ken te plaatsen aan de Xoninginnelaan. Bij opening van de bus blijkt dat zijn1 geleverd 4 inschrijvingsbiljetten te van: C.J.van Hengstum, voor f 1945»- Ned. IJzerhandel,G.J.Lengers te Soest voor f 2071,75 H. Brons, te Soest voor f 2085,— Constructie Werk- en IJzerbouw te Amst| dam, voor f 2250.-- u 3 C O» Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 307