w <5' t onder complex i verband ge van - het jaar loodigde .tbreiding •ststraat :n f 905,- 3t tot ve: bedragen i van asci aal bedra, Hui 2 inga s verleeni eldbelasti sub kohie: r de af dei klapper i 929 met ei ambtenaar t houden voor het ze ren hek-I ks dubbel! draai hek- nnelaan. dat zijn1 ten te 1945.- te Soest 8071,75 2085,- w te Amste 2250.-- BESLISSING. jesloten wordt het schrijven te deponee- ren fan de berekening wordt kennis genomen en besloten déze ter mededeeling den Raad aa te bieden en aan den Technisch-Ambtenaar nn het Gasbedrijf een afschrift daarvan te doen toekomen. Besloten wordt de Waterleiding Mij. op- iracht te genen tot het leggen der leidin jqodra de aanvrager van Breukelen wonen* Koninginnel. alhier 75^ van de kostprijs Besloten wordt de op de lijst voorkomen de personen en bedragen van de oorspronk lijke lijst aftte voeren en deze te ver minderen met f l^O.-. Wordt besloten. .de ad.f lan een en ander wordt met belangstellin, kermis genomen. Besloten wordt de inschrijving van C.J. ■an Hengstum als niet geldig te beschou wen aangezien dit biljet ongezegeld is. Voorts wordt het werk in overleg met den Directeur van O.ff. gegund, aan den laag steltinschrijver de^i Hed. Ijzerhandel, G-.J.Lengers en Co. te Soest voor de som. |a van f 20 71,75. 905.- V H V tv Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. oL Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. P-0 vkV111H. AANMERKINGEN. t>» 'It1 tvfc-ktrte, VCA'txAvvvv^ /w. Ijl m rj/vTrX^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 308