L nrr B B "3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I De Voorzitter biH. Directeur 0.V, Ver. "Het Vaderlanc. getrouw" te Rotte: dam KORTE INHOUD. stelt thans aan de orde de behandeling yail het schrijven van Ged. Staten van 11 Pehru ari No IdO-195 waarbij genoemd College onder toezeniing van de bescheiden weerge. vende de resultaten van het onderzoek naar de afwatering van het watersfihap Soester- veen verzoekt de zienswijze dien aangaande te willen kenbaar maken. Na gehouden bespri kingen zoowel met het 'Waterschap Soester- ven als wel met het Taterschap De Pijnen burger Grift zendt het Bestuur van het eerst genoemde Waterschap een afschrift vai zijn aan Ged.Staten dd. 20 Juni 1930 met betrekking tot deze aangelegenheid gegeven antwoord. 20 Juni '30 deelt mede dat de semi-permanente woningi No. yi-y-"..aan den Tiekslooterweg besmet zijn met w| luizen, en dat hij ter bespoediging van de te nemen maatregelen den Directeur van den réinigings- en ontsmettingsdienst te Amer» foort heeft verzocht een onderzoek in te stellen. Uit dat onderzoek is inderdaad bleken dat de woningen besmet zijn en ge adviseerd werd het geheele blok woningen te doen zuiveren. De kosten worden begroot op f 350.-. verzoekt in verband met de afwijzende be schikking op hare aanvrage tot het houden eener openbare collecte alsnog goedkeuring op hun voornemen om een der collectanten op 7.en 8 Juli a.s. een inteekenlijst te laten aanbieden uitsluitend aan hen, die ook in vor;efige jaren een gift hebben wil len schenken. pfa kenni: afschrif' schap SO' yordt bei schrijve] ,n wordt stuur 3i1 van het terveen. ter verb' SoesterV' Echapsbe pordt gei echter b van het Dnder de: ven met .angezie noodige te groot loodzaak jal word iestuur iuiker t naast el ien en a ien Dire '0.46-2- len verb ikenhor :elijk s van een ield bi Na gepl O.llf. wo II le. tot ont die 2e. Den in Vol die de bli Beslote af wij ze (j 3 C D3 Dagteekening en volgnummer. L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 309