r\fa BESLISSING. rorenlnü ll^esloten wordt dat de vleeschkeurings- n re en. ■Teror(iening met 1 Febr.a.s. in werking zal treden. Hordt besloten. Sesloten wordt adressant te be richten lat de in deze gemeente door den Raad Ivastgestelde verordening ingevolge de Hinderwet zich tegen het verleenen van |de noodige vergunning in de kom der ge- leente/verzetaoodat hot college niet ;evoegd is eene hinderwetcvergunning ^in hot gogovon goval to vorloonon. <-1 L V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 30