JaTt? BESLISSING. Ka kennisneming van den inhoud van het afschrift van het schrijven het Water schap Soesterveen aan de Ged. Staten jr/ordt besloten vanuit het College èen schrijven te richten aan Ged.Staten waar- jin wordt medegedeelddat liet Gemeentebe stuur zich kan verenigen met de zienswij van het bestuur van het Waterschap Soes- terveen. en dat de voorgestelde maatregelen ter verbetering van de afwatering van het Soesterveen zooals die door het Water schapsbestuur wordt voorgesteld voldoende pordt geacht. Het Gemeentebestuur moet echter bezwaar maken tegen het voornemen van het Waterschapsbestuur om den duiker onder den Eikenhorstweg voor te schrij ven met eene wijdtêe van 1,5° bij K aangezien die wijdte in verband met de noodige naar het oordeel van het College te groot is en de kosten daardoor buiten boodzaak worden vergroot. Aan Ged.Staten zal worden medegedeeld, dat het Gemeente bestuur bereid is ter plaatse een dubbele (duiker te leggen gemaakt van 2 rioolbuizei naast elkander met eene doorsnede van 1 M ken en ander overeenkomstig het advies van ken Directeur van O.W. dd. 17 Juni 1930, p.46-2-10. Met het oog op de werkzaamhe den verbonden aan het omleggen van den fikenhorstweg zal gerzocht worden zoo mo gelijk spoedig te berichten of het leggen jvan een dubbele duiker als hiervoren be- ièeld bij het College bezwaren ontmoet. Ha gepleegd overleg met den Directeur var. O.ff, wordt besloten ie. tot bestrijding dar kosten aan den ontsmetting verbonden een blanco ere- diet toe te staan. 2e. Den Directeur van O.W. te machtigen in overleg met den Wethouder van Volksgezondheid (den Heer Endendijk) die maatregelen te treffen welke voor de richtige ontsmetting noodig zuller blijken. Besloten wordt ook voor deze collecte de afwijzende beslissing te handhaven. aai. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. iVuo ixlk/L-N r V~ «-f cLciJL—,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 310