Lvl\ a c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. lill. A.Brouwer Archi tect Soest Nicolaas van hou den berg te Voer den [Hoofd 3e afdeeling (vs l 6 HO- De Voorzitter 27 Mei '30 De Voorzitter KORTE INHOUD. vraagt ontheffing van artikel 14 sub c der bouwverordening noodig voor den bouw eener schuur door Jac.'Villilfg, Steenhof. straat alhier, en wel op het kadastrale jberceel sectie A No. 2367 brengt bezwaren in tegen de wijze waarop bij zijn perceel ten gevolge van 4;et te rugzetting van erfafscheiding van het naaj liggend perceel aan den Koninginnelaan aar zijn erfaf scheiding eenige schade is toe gebracht, terwijl bovendien de voorgevel van zijn huis tem gevolge van het aanbren gen eener electrische geleiding eenigszim is gescheurd. is van oordeel dat een schrijven aan den hypotheekbewaarder te Amersfoort met be trekking tot het overbrengen van een ge deelte aan de gemeente toebehoorende per ceel kadastraal sectie E 1853 naar een an der nummer met als mede-eigenaar den staal der Nederlanden niet gewenscht voorkomt aangezien deze overbrenging een administri tieve maatregel is van het kadaster en waarvoor zeer zeker geen opdracht door dei den is verleend stelt voor dé stukken betreffende de ver betering van de Soesterbergsche straat in handen te stellen van den Wethouder van O.W. met verzoek om overeenkomstig de stukken van den Raad een advies in te wini nen van deskundigen, als de 3ataafsche Import Mije.a. ten einde te geraken tot ean goedkoopere verbetering in den toestand dier straat. doet het voorstel met ingang van 1 Juli a.s. de overhaaloont met toebehooren en hekwerk aan den Grooten Melm van de ge- j meente Amersfoort over te nemen. Besloten nen onde bouwd wo gemeten perceel Besloten overeenk teur O.T opening meente z Adres alsnog z leenen t nelaan 0 zal verk Beslote 'ordt bes De datum vastgest van den gehandel de overz afwachti ning tot veerman van bij na afloo meente-0 Secretar verorden dering v 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 311