V JV Au BESLISSING. Besloten wordt de ontheffing te verlee- nen onder voorwaarde dat de schuur ge bouwd wordt op een afstand van 1,50 M. gemeten uit den grens van den langs het perceel loopenden zandweg. Besloten wordt adressant te berichten overeenkomstig het advies van den Direc teur 0.1en onder mededeeling dat de opening in de afrastering vanwege de ge meente zal worden hersteld.- Adressant zal echter worden verzocht alsnog zijn medewerking te willen ver- leenen tot grondafstand opdat de Koningin- rielaan ook ter plaatse een gunstig aanzien zal verkrijgen. Besloten wordt in deze zaak te berusten ïordt besloten. De datum van overname van de pont wofcdt vastgesteld op 1 Juli 1930. Op de vraag van den Secretaris hoe vanaf 1 Juli 1930 gehandeld mfet worden met de inning van de overzetrechten wordt goed gevonden in afwachting van de definitieve verorde ning tot heffing dier rechten aan den veerman op te dragen de bestaande tariev van bij het overzetten te innen dn deze na afloop van iedere maand aan den Ge meente-Ontvanger af te dragen. Aan den Secretaris wordt opgedragen een ontwerp verordening regelende de heffing en invo lering van veerrechten voor te bereiden. rd 1/ i Dl). Vcdi ■ilv iHHk. aIcLz ei Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 311 u Lo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 312