a 4 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders a No31 van de der op dag, den A.^dLL.. 19gt0 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heerXt^-cT Vu^\- rvvv^c^y-iA*^ De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, ..jkv*jC m^-cLe^s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 318