s-iï. s E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 5 b. Je Directie der N.V.Oliën en ben zine Import Mij. Soest. Inspecteur Politie 21 Jan'30 B.7/4. Sb bi. Idem. Gem. Ontvanger Gem.Secretaris "Vethouder Enden dijk en Gem. se cretaris 16 Jan'30 B.32/3 17 Jan'30 komt in de vergadering naar aanleiding van het gezonden schrijven waarin de bevindingen van de geleverde benzine en olie wordt medegedeeld.De Directie acht zich met dit schrijven beledigd en vraag' in de gelegenheid te worden gesteld zich] in deze te mogen rehabiliteeren .De con- curreerende Mij.Shell is volgens mededee. ling der Directie bereid een proef te nemen met haar benzine en die van O.B.I.J aangezien de vergelijkingen in het rap port van onderzoek der benzine kant nog wal raken..lij vraagt tenslotte te mogen aantoonen dat de benzine goed is en als nog in de gelegenheid gesteld wordt voor de levering van benzine voor 193^ schrijven. vraagt machtiging voor zich en 2 agenten] van politie een cursus te mogen volgen te Utrecht op het gebied van motorrijtui| gene%at daarmede in annex is .Kosten f 10.- per persoon. zendt verslag over 1929 betreffende ver richtingen der politie. zendt maandstatenboek met kasopneming 15 Januari. rapporteert dat ten behoeve van de wonir van den gemeente-bode uitsluitend anthraj] ciet wordt gebruikt voor verwarming en stelt de vraag of ook geen cokes beschikj baar gesteld kan worden. rapporteeren het resultaat van het door hen ingesteld onderzoek naar het vervul len van nevenbetrekkingen door den hulp keurmeester. <u 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 33