V* BESLISSING. jesloten wordt het rapport met kosten berekening terug te zenden aan den Di recteur O.W. met opdracht te willen aededeelen of de werkzaamheden door hem [n zijn rapport omschreven zullen wor- den uitgevoerd door vaste werklieden In dienst der gemeente. Indien dit het geval is zal het te verwerken loon als nog moeten worden opgegeven. Aangezien deze wegverbreeding mede terband houdt met een nieuwe verkeers regeling rond het Nieuwerhoekplein wor|dt dior den Voorzitter medegedeeld dat van A.ÏJ.W.B. een schrijven is ontvangen laruit blijkt dat van deze zijde geen tinancieele medewerking is te verwachten ppreker vraagt de vergadering of het jorspronkelijk plan tot omlegging van he verkeer en daarmede verband houdende fijziging van het plantsoen nog voort gang moet hebben Ha bespreking wordt besloten in afwachting van de mogelijk- paden tot omlegging van den rijksweg buiten de bebouwde kom der gemeente voor ■.oopig geen wijziging te brengen in het plantsoen Hieuwerhoek. Aan de Commissie Iran O.W. zal deze beslissing van het jollege worden medegedeeld met verzoek Be willen berichten of ook zij zich Laarmede kan vereenigen. Besloten wordt te berichten dat gerekend tan worden op de volle medewerking tot et beschikbaarstellen van de materialen zuodat het Comité zich met den Directeur pin verbinding kan stellen voor de aflevering van de aanwezige materialen. *an den Directeur O.W, wordt de machti- fe' ng verleend bovenvermeld besluit uit s voeren. Langezien deze voorwaarde door L.J.Rasch liet verbonden is geweest bij zijn oorspronke lijke medewerking tot afstand van grond, «rordt besloten niet op het verzoek in te laan 0 U>) i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is' geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j o^Ltl kS i Vj AANMERKINGEN. L u" bl <v( cl l Urn lA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 348