7 1' 1 B a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Jtro. D.Bijstra te Laren. 4 Juli* 30 Directeur O.V, G.van hummel, politie Soesterberg. 10 Juli'30 Mo. 121/7/2 23 Juni*30 ■minister van Defensie 7 Juli130 Ol.;De Voorzitter verzoekt een lichtkozijn te mogen plaatse! in zijn perceel Julianastraat 3B. De Di. recteur O.W. adviseert gunstig, en vraagt! of dergelijke kleine wijzigingen niet door hem in overleg met den wethouder vaj Dpenbare Werken kunnen worden afgedaan, zendt een tweetal kaarten aangevende het hoschhezit der gemeente verzoekt zijn woning te doen aansluiten| aan de gasleiding. Volgens opgave van het Gasbedrijf der ge meente Zeist bedragen de kosten der aan sluiting f 25>- en de kosten van het leg-| gen eener binnenleiding etc. f 9,-. bericht geene bezwaren te hebben de be zwarende bepaling uit de te verleenen vergunning tot het graven van grind uit 's rijks terrein en nl. het wasschen van] het grind te doen vervallen, doch dat hij hieromtrent zijn ambtsgenoot van "Financiën moet verzoeken op den in voren-1 staande .zin gewijzigden grondslag de on derhandelingen terzake te heropenen. stelt voor te besluiten als volgt: le.5.de Zoete ontheffing schoolgeld te verleenen ad f 2,12 2e. idem over 1Q29 f 12,80 3e.J.v.Geerestein restitutie over 1929 ad f 30,24. 4e.W.Heijdeman over 1929 aanslag ten te- j drage van f 6,- te vernietigen. t) 3 C cn "O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. iX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 349