iarin de snzine en 3tie acht 1 en vraag, 3teld zich 1 .De con- is mededee. roef te van O.B.I.J het rap- lcant nog te mogen Ls en als-; vordt voor 93° in te oneming es beschik'] het door et vervul den hulp- BESLISSING. Nadat de Directie de vergadering heeft verlaten wordt besloten: le.de openbare inschrijving voorloopig nog uit te stellen. 2e.aan de N.V.O.B. I.I.I. mede te deelen dat het college bereid is in te gaan op haar verzoek door alsnog een proef te nemen uitgaande van de Shell onder leiding van den Burgemeester. Aan de H.V.O.B.I.H. zal verzocht worden schriftelijk te willen mededeelen op welke wijze een zuivere proefneming is te nemen. Besloten wordt de machtiging te verlee- nen|en de kosten voor rekening der ge meente te nemen. fende ver-B ^an verslag wordt met belangstelling Notificatie. Besloten wordt den gemeente-bode te be richten dat de volgende regeling ten aanzien van de verwarming van zijne wo ning zal worden getroffen: le. aanleg van gas in de keuken. 2e. beschikbaarstelling van 20 H.L.an- thraciet en 20 H.L.cokes of eierko len. 3e. dat in zijne woning een afzonderlijk electriciteitsmeter zal worden aan gebracht. ïl ar aanleiding van het rapport wordt besloten de regeling betreffende de con trole werkzaamheden ten gerieve van het algemeen Soester Veefonds goed te keu ren en eveneens goed te vinden dat de hulp-keurmeester ten gerieve van de N.V. Centrale Slachtplaats tijdens zijne zittingen de slachtrechten int echter onder voorwaarde dat hem daarvoor geen belooning in welke vorm ook, wordt verleend. 1/ ^l/V) sJ 2 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IaJ cLcotvusi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 34