/fa BESLISSING. lansluiteii la het verzoek van Bijstra wordt gunstig esehikt (uitrent de vraag van den Directeur O.W. .•ordt in afwijking op diens vraag Beslo ten dat dergelijke kleine wijzigingen innen worden afgedaan door den wethou der van O.W. in overleg met den Direc teur Be kaarten zullen in verhand met de ge houden Besprekingen met den Directeur wan het StaatsBoschBeheer op l6 Juni I93O ,aan genoemden Directeur worden [toegezonden met verzoek het onderzoek laar den toestand der BeBoschingen te illen instellen en van het resultaat aarvan rapport in te zenden onder Bij voeging van een Boschkaart zooals die jian het College tijdens de conferentie erd getoond. Besloten wordt aan het gasbedrijf te leist opdracht te geven de werken over eenkomstig zijn offerte uit te voeren, ■iervan mededeeling te doen aan adres- |ant G.van Hummel. Besloten wordt in dezen een afwachtende houding aan te nemen. fe desbetreffende Besluiten worden vastg£ Bteld, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. //- f iJ^iL «S AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 350