VI- T J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JCH. De le. Af deeling. los-. Directeur O.'Y. Arnhems che Ya- terleiding Mij Utrecht. De Voorzitter 6 Juli30 Ho.153/25 24 Juni'30 KORTE INHOUD. rapporteert dat gebleken is dat de JereeniJ ging "Van Lennep's Sportpark een terrein! van de gemeente in gebruik heeft genomen,! niet vallende onder de overeenkomst ter zake verhuur van gemeentegrond en vraagt wat in deze beslist kan worden. deelt mede dat B.Hilhorst, Oude Grachtje 5 alhier in verband met een door hem inge 1 diend bouwplan voor een boerderij te bou-| wen aan het Oude Grachtje ontheffing te- hoeft van de bepaling bij art.8 der bora-| verordening. Hij adviseert ontheffing te verleenen onder voorwaarden van storting] van f 210,- in het wegenfonds. wenscht wijziging van de concessie inzakej waterlevering in deze gemeente en doet daaromtrent eenige voorstellen De Voor-[ zitter deelt mede dat hij zich met de wijzigingen kunt vereenigen doch venset] in de overgangsbepaling nog toegevoegd te hebben dat de plannen tot uitvoeringl van de waterlevering aan Soesterberg bin-| nen één jaar na de goedkeuring van de con| cessiewijziging bij Burgemeester en <ret- houders ter goedkeuring moeten worden ii"| gezonden. brengt ter tafel de door den Directeur van O.V. ingezonden voorschotrekeningen. <y 3 C "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 351