ty nL'. BESLISSING. ■Besloten wordt de "Yereeniging van Len- Ineps' Sportpark van het geval in kennis lte* stellen onder mededeeling dat het Icollege bereid is aan den Raad voor te stellen het meerdere terrein alsnog te (verhuren wanneer zij daartoe zsdo spoe [dig mogelijk een aanvrage richt. Na ont- Ivangst van het verzoekschrift zal aan de (commissie inzake Grondbedrijf advies wor l.en ingewonnen. Op grond van de omstandigheid dat deze aanvrage betreft een boerderij en voort de plaats van stichting van het gebouw is gelegen binnen de rayon waarin het bouwen aan niet verharde wegen zaL wor den toegestaan wordt besloten in afwij king van het advies van den Directeur 0.". de ontheffing van het bepaalde bij art.8 der bouwverordening te verleenen zonder de verplichting tot het bijdrage|n in het ivegenfonds. 'ethouder Koenders is tegen dit besluit omreden dat de verordening op het we genfonds naar zijn meening aan Burge meester en 'jethouders geen vrijheid laa de verplichte betaling bij het verlee nen van ontheffing uit te sluiten. besloten wordt aan de Directie der wa terleiding Mij. van een en ander mede deeling te doen en te verzoeken de overgangsbepaling in nevenvermelde zin te willen wijzigen en daarvan het re sultaat in te zenden. Na ontvangst van deze wijziging zal aan den Raad worden voorgesteld de concessievoorwaarden overeenkomstig het verzoek van de Di rectie der Arnhemsche Waterleiding Mij. te herzien. ,e rekeningen worden goedgekeurd» jehoudens rekening No. 4199 Gie met - 1,15 verminderd zal moeten worden. Ge belooning betaald aan de tijdelijke t/piste ad f 10,- wordt alsnog goedge keurd. ■iA \f^nn Ij Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 352