1 1 /l- a a e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. j trS- v.d. Velde. Soest "ed.Vierkant. Soest. Afdeeiing finan ciën ii. P.C.Couwenberg. Soest IX i L.J.Rasch» Soest. 7 °uli*30 verboekt namens J.Ploor Julianastraat 32 alhier, de noodige rioolbuizen van ge meentewege beschikbaar te stellen voor het dichten van een sloot aan de Hieu"re- weg hoek Molenstraat. verzoekt door tusschenkomst van den secre taris aankoop van 10 M3 compost tegen be taling van f 7,50 rapporteert dat aan de afdeeiing is binnen gekomen een nota van f 15»S5 wegens leve ring van materialen gebruikt aan het hei werk verplaatst ten gerieve van den heer Scheffer in verband met het raadsbesluit van 7 April j.1. Ho. 618 tot ruiling van grond.Blijkens genoemd raadsbesluit zijn de kosten wegens materialen voor rekening van den heer Scheffer .Be nota is mitsdie abusievelijk door Openbare 'Terken voor accoord geteekend en afgeboekt verzoekt namens het Comité tot feestelijk opening der Aoninginnelaan andermaal ver gunning tot het mogen houden van een lote rij, aanvoerende dat bij die gelegenheid aan minder gegoede kinderen een feest zal worden bereid terwijl aan de armen een extra gift zal worden geschonken. Be Inspecteur van Politie adviseert in zijn rapport van 15 Juli 1930 gunstig op het verzoek te beschikken onder de door hem gestelde voorwaarden. behoeft ontheffing van het bepaalde bij art.14 sub d der bouwverordening in ver band met. den aanbouw van een bestaande schuur achter zijn perceel aan de Koningi nelaan tot op een afstand van 0,50 M uit de zijerfafscheiding. <y 3 cc O Dagteekening volgnummer. \IA)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 353