iA Ajfv- BESLISSING. Aangezien Floor voornoemd, de rioolbui zen op zijn kosten moet leggen en de buizen in de vrijen handel te vertcrijgen zijn, wordt besloten afwijzend op het verzoek te beschikken. Tot verkoop wordt besloten.tegen f 7»5^ De Directeur van O.Wtot dezen ver koop te machtigen en voorts op te dra gen. een vracht kolensintels te doen brengen op denKostverlorenweg. De vergadering vereenigt zich met de opf- merking van de afdeeling Financiën en besluit een en ander ter kennis te brengen van den Directeur O.W. met verzoek te willen bevorderen dat de nota van K. Janson alhier door den heeï; M.Scheffer wordt betaald. A11/y Besloten wordt de vergunning te verlee- nen. <J~ uJ- uZ j s Besloten wordt deze aanvrage te besch o wen als een uitbreiding van een bestaan de schuur en daarop een ontheffing te verleenen op grond van art.14 sub 3 der bouwverordening, zoodra belanghebbende een schriftelijke verklaring zal hebben ingeleverd, waaruit blijkt dat de aan grenzende eigenaar tegen dezen bouw geen bezwaren heeft. x- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. XI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 354