1». s jV. - BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. c "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. /D. .directeur O.W. "biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige adviezen en teekeningen. De Voorzitter stelt naar aanleiding van een in den Raad gestelde vraag van den heer Doorman voor aan de Directie der Arnhemsche Waterlei ding Mij, te verzoeken te willen mededee- len of bij het bouwen van denlwatertoren de mogelijkheid zou kunnen bestaan daar aan tevens een uitz icht-toren te verbinder De Heeren Luypen J.J.van Schadewi, en k. komen namens het R.K» Schoolbestuur *St. Petrus en Paulus"in de vergadering met de mededeeling dat de Inspecteur bij het Lager onderwijs te Amersfoort geen genoe gen kan nemen met het oorspronkelijk plan tot verbouw van de R.K. Jongensschool, aar gezien het aantal w.c.'s en urinoirs niet voldoet aan de daarvoor gestelde voor schriften van het bouwbesluit Tevens beveelt de Inspecteur ten zeerste aan van deze verbouwing gebruik te maken voor het maKen van een kamer voor het hoofd dei school .Het schoolbestuur is van oordeel dat door de wijziging van de w.c.'s ook gasverwarming daarin zal moeten worden aangebracht, kostende f 45°>- Tijdens de besprekingen wordt vanwege het College de aandacht gevestigd op het aanwezig sijr van een houten schot ter afscheiding van twee lokalen. De wenschelijkheid wordt geuit een muur te plaatsen waarvoor te stellen f 1^0,- Voorts wordt nog over eengekomen dat in vier lokalen de ramen gedeeltelijk draaiend naar buiten worden gemaakt, waarvoor te stellen f 4o,- per raam Door het schoolbestuur wordt de gewijzigde plannen tot verbouw en de nieuwe begrootingen overhandigd. 1 I s 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 355